Архівний менеджмент в умовах електронного урядування

Автор(и)

 • Ярослав Калакура професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук, професор https://orcid.org/0000-0001-9007-4991
 • Юрій Ковтанюк кандидат історичних наук, директор Центрального державного електронного архіву України https://orcid.org/0000-0002-4120-1875

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2019.320.018

Ключові слова:

архівний менеджмент; електронне урядування; відкритий архів; електронна (цифрова) документація; електронний документообіг; оцифрування документів; надання електронних архівних послуг

Анотація

Розглянуто низку нових підходів до організації та управління архівною справою на загальнодержавному і місцевому рівнях у контексті інформаційного суспільства, цифровізації та електронного урядування в Україні. Застосування інформаційних технологій у менеджменті, оцифрування документаційних ресурсів архівів закладає підстави для суттєвого покращення забезпечення їх збереженості, злагодженої і успішної роботи всіх структурних підрозділів системи архівних установ, ширшого і якіснішого надання архівних послуг, поліпшення обслуговування користувачів архівною інформацією, ефективного використання людських, інтелектуальних, технічних та комунікаційних ресурсів. Узагальнено практику діяльності електронних архівів України в контексті зарубіжного досвіду. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо ширшого запровадження електронного документообігу, що надасть додаткові можливості для організації автоматизованого діловодства і поліпшення взаємодії архівів, фондоутво рювачів та користувачів.

Бібліографія:

 1. 10 документів: Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання : наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 : зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за № 1421/26198 // Офіц. вісн. України. 2014. № 93. Ст. 2705. С. 918. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1421-14 (дата звернення: 25.08.2019).
 2. UN E-Government Knowledgebase. Data Center. Country Data = База знань ООН з електронного урядування. Дата-центр. Дані про країну. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center (дата звернення: 25.08.2019).
 3. United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want = Оцінювання електронного урядування Організацією Об’єднаних Націй за 2014 рік: Електронний уряд для майбутнього, якого ми хочемо / UN Department of Economic and Social Affairs = Департамент ООН з економічних та соціальних питань. P. 203. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 4. United Nations E-Government Survey 2016. E-Government in Support of Sustainable Development = Оцінювання електронного урядування Організацією Об’єднаних Націй за 2016 рік. Електронний уряд для підтримки сталого розвитку / UN Department of Economic and Social Affairs = Департамент ООН з економічних та соціальних питань. P. 158. URL: http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97453.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 5. United Nations E-Government Survey 2018. Gearing E-Government to Support Transformation towards sustainable and resilient societies = Оцінювання електронного урядування Організацією Об’єднаних Націй за 2018 рік. Просування електронного уряду для підтримки перетворень до сталого та стійкого суспільства / UN Department of Economic and Social Affairs = Департамент ООН з економічних та соціальних питань. P. 232. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 6. Андрухів А. І., Тарасов Д. О. Менеджмент електронних документів на прикладі репозитарію НУ «Львівська політехніка» // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали четвертої міжнародної наук.-практич. конференції, 25 жовтня 2012 р. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. С. 223–228.
 7. Архів ALIVE. URL: http://cdiak.archives.gov.ua/arxiv_alive.php (дата звернення: 25.08.2019).
 8. Архів BLITZ. URL: http://cdiak.archives.gov.ua/arxiv_blitz.php (дата звернення: 25.08.2019).
 9. АРХІВажлива СПРАВА. URL: https://csam.archives.gov.ua/ukr/abc/ (дата звернення: 25.08.2019).
 10. Архіви для суспільства. Збереження історії нації : тематична зустріч у межах комунікаційного проекті Урядового контактного центру «Уряд на зв’язку» (м. Київ, 14 грудня 2018 р.) за участю Голови Державної архівної служби України Тетяни Баранової : відеодокумент. URL: https://ukc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-20-11.55.02.mp4 (дата звернення: 25.08.2019).
 11. Архів-музей на допомогу вчителям. URL: https://csam.archives.gov.ua/ukr/vchiteli/ (дата звернення: 25.08.2019).
 12. Архівні установи. URL: https://archives.gov.ua/?page=2 (дата звернення: 25.08.2019).
 13. Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності : навч. посібн. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. 240 с.
 14. Божук Л. Інформаційні ресурси і сервіси Інтернет в роботі державних архівів України // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія Історія. № 3(130). 2016. С. 14–18 та ін.
 15. Варченко Ю. Створення закордонних повних електронних архівів. URL: https://naub.oa.edu.ua/2014/stvorennya-zakordonnyh-povnyh-elektronnyh-arhiviv/ (дата звернення: 25.08.2019).
 16. Вивчення досвіду роботи (м. Житомир, 26 грудня 2018 р.). URL: http://archive.zt.gov.ua/2018/12/26/вивчення-досліду-роботи/ (дата звернення: 25.08.2019).
 17. Визначення та наукове обґрунтування напрямів розвитку інформатизації архівної справи : звіт про науково-дослідну роботу УНДІАСД від 20.12.2016 : схвалено Вченою радою УНДІАСД, протокол від 21.12.2016 № 5 : затверджено директором УНДІАСД 17.01.2017 : зареєстровано в УкрІНТЕІ 30.01.2017 за державним реєстраційним № 0116U003131 / уклад.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, Т. Я. Купрунець // Держ. архів. служба України ; УНДІАСД. К., 2016. 102 с. Рукопис.
 18. Вимоги до формату підписаних даних : наказ Міністерства юстиції України; Адміністрація Держ. служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.08.2012 № 1236/5/453 : зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2012 за № 1401/21713. Розділ II. П. 2.5.2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1401-12#n4 (дата звернення: 25.08.2019).
 19. Владзимирський А. В., Мозговой В. В. Адаптація підходів та механізмів електронного менеджменту для використання при організації медико-санітарної допомоги пацієнтам з мультирезистентним туберкульозом // Сучасні медичні технології. 2012. № 1. С. 21–28. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Smt_2012_1_6.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 20. Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. C. До концепції інформатизації архівної справи в Україні / Студії з архів. справи та документознавства / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; [редкол.: С. Г. Кулешов (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2017. Т. 24–25. C. 8–9. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/studiji/stud-2017.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 21. Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С., Паламарчук Л. В. Методології підготовки електронних форм звітності архівних установ / УНДІАСД, ЦДЕА України ; Київ, 2018. 70 с. Рукопис.
 22. Горобчук О. А. Електронний уряд: еволюція системи державного управління. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10591/195.pdf? sequence=3 (дата звернення: 25.08.2019).
 23. Гортаючи архівні сторінки. URL: http://tsdavo.gov.ua/?s=Гортаючи+архівні+сторінки (дата звернення: 25.08.2019).
 24. Державна архівна служба України. Підсумки діяльності у 2011 році та пріоритети на 2012 рік. С. 33–34. URL: https://www.archives.gov.ua/Archives/Zvit_2011.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 25. Державне управління : підручник / за ред. А. Ф. Мельник. Київ: Знання, 2009. 343 с.;
 26. Державний реєстр ПНО. URL: https://pno.gov.ua (дата звернення: 25.08.2019).
 27. Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів. URL: https://micrography.gov.ua/uk/regpdo (дата звернення: 25.08.2019).
 28. Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 255. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2014-%D0%BF (дата звернення: 25.08.2019).
 29. Дідух Л. В. Створення цифрового фонду користування документами НАФ: досвід українських архівів : презентація до виступу на 3-у щорічному круглому столі архівістів з міжнародною участю «Оцифрування документів НАФ, як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи» (м. Київ, 19 лютого 2019 р.). 15 с. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Дідух-19.02.2019.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 30. Дубов Д. В., Дубова С. В. Основи електронного урядування: навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2006. 75 с.
 31. Економічна інформатика: Конспект лекцій у 3-х частинах. Ч. 2: Обробка економічної інформації за допомогою електронної таблиці Excel / уклад. А. В. Булашенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. С. 87–112. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/1112/1/Ekonomichna%20informatyka.doc (дата звернення: 25.08.2019).
 32. Електронне урядування : підручник / [авт. кол. : В. П. Горбулін, Н. В. Грицяк, А. І. Семенченко, О. В. Карпенко та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. В. Ковбасюка ; [наук. ред. проф. Н. В. Грицяк, проф. А. І. Семенченка]. Київ: НАДУ, 2014. 352 с.
 33. Електронний каталог Довідково-інформаційного фонду Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=81 (дата звернення: 25.08.2019).
 34. Єгорченкова Н. Ю. Моделі управління проектами в електронному проектному менеджменті // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. 2018. № 9. С. 112-117. URL: nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpinrct_2018_9_18.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 35. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Вхід до системи за допомогою кваліфікованого електронного підпису (ЕЦП). URL: https://portal.nazk.gov.ua/login (дата звернення: 25.08.2019).
 36. Забенько Ю. І., Ковтанюк Ю. С. Концепція планування життєвого циклу електронних документів. Частина 1 // Архіви України. 2013. № 4. С. 5–38;
 37. Ініціативний лист щодо необхідності узгодженого вирішення питання організації архівної справи в умовах реалізації реформи децентралізації влади : лист Держ. архів. Миколаївської області від 21.09.2016 № 768/01.1-0310 до Держ. архів. служби України : зареєстрованийй в Укрдержархіві 23.09.2016 за № 3329. URL: https://www.archives.gov.ua/News/l_i.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 38. Інформаційний лист концерту та виставки документів з архівної скарбниці ЦДАМЛМ України у межах нового проекту «Територія АРХІВ: діалог з документом» (ЦДАМЛМ України, м. Київ, 30 січня 2018 р.). URL: https://csam.archives.gov.ua/includes/uploads/2018/01/26/1.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 39. Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади / за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. В. Карпенка. Київ : ЦП «Компрінт», 2018. 364 с.
 40. Калакура Я. Менеджмент в архівній справі: Конспект лекцій. Київ: ВПЦ Київський університет, 2018. 240 с.
 41. Кисельова А. Українські архівні ресурси в Інтернеті // Рукописна спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису. Київ, 2004. Вип. 9. С. 238–247.
 42. Клименко І. В. Використання інструментів менеджменту бізнес-структур для розробки і реалізації стратегії електронного врядування в Україні // Економіка та держава. 2009. № 7. С. 92–96. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecde_2009_7_24.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 43. Клименко І. В. Електронний документообіг у державному управлінні : навч. посібн. Харків: Форт, 2009. 232 с.
 44. Ковтанюк Ю. С. Електронне документознавство в Україні: сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку : автореф. дис ... канд. іст. наук: 00.02 / Ковтанюк Юрій Славович; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. Київ, 2012. 20 с.
 45. Ковтанюк Ю. С. Перспективи створення Централізованого фонду користування документами Національного архівного фонду : презентація до виступу на 3-у щорічному круглому столі архівістів з міжнародною участю «Оцифрування документів НАФ, як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи» (м. Київ, 19 лютого 2019 р.). 16 с. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Ковтанюк_19.02.2019.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 46. Ковтанюк Ю. С. Тези виступу директора Центрального державного електронного архіву України на розширеному засіданні колегії Державного архіву Житомирської області 26.01.2017, м. Житомир. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/d_26012017/ (дата звернення: 25.08.2019).
 47. Ковтанюк Ю. С. Класифікація документів з електронними носіями інформації// Архіви України. 2012. № 2(278). С. 45–76.
 48. Конашевич Ю. З. Види, принципи і напрями діяльності електронного уряду // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ, 2013. Ч. 1. С. 53–64.
 49. Концепція інформатизації архівної справи в Україні : проект / уклад.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк // Держ. архів. служба України ; УНДІАСД. К., 2017. 15 с. Рукопис.
 50. Концепція розвитку електронного врядування в Україні до 2020р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 20.09.2017. № 649-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124 (дата звернення: 25.08.2019).
 51. Копіювання документів у архівних установах України : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Дідух. Київ, 2016. С. 22. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/mr_copy_docs.pdf (дата звернення: 25.08.2019);
 52. Легун Ю. Не очень публичное мнение : видеоінтерв'ю. 11.07.2016. Хвилина 32. URL: https://www.youtube.com/watch?v=D_yS8y_Tu9A&feature=youtu.be (дата звернення: 25.08.2019).
 53. Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Концепція інформатизації архівної справи в Україні» / автори: Гаранін Олександр Якович, Ковтанюк Тетяна Миколаївна ; авторські майнові права належать Українському науково-дослідному інституту архівної справи та документознавства (вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110) : свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.05.2019 № 88123.
 54. Майстренко А. А., Романовський Р. В. Оцифровування архівних документів у зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичний огляд //АрхівиУкраїни, 2018. Вип.4. C. 64–87. https://doi.org/10.47315/archives2020.312.064
 55. Машкаров Ю. Г. та ін. Електронне урядування. Інформатизація державного управління. Харків: Магістр, 2011. 264 с.
 56. Менеджмент у ХХІстолітті: розвиток організацій та управління персоналом : матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 16 квіт. 2004 р. в 2 ч. Ч. 2 / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. А. О. Чемериса. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2004. 352 с.
 57. Меньківська Н. С. Інформаційна діяльність державних архівів: сутність та визначення понять // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2009. № 3. С. 51–55.
 58. Методичні матеріали Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії. URL: https://micrography.gov.ua/uk/method-materials (дата звернення: 25.08.2019).
 59. Напрями діяльності Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії. URL: https://micrography.gov.ua/uk/area-activity (дата звернення: 25.08.2019).
 60. Напрями створення страхового фонду документації України. URL: https://sfd.archives.gov.ua/page3.html (дата звернення: 25.08.2019).
 61. Носулько В. Політика розвитку електронного документообігу та електронного архіву у банківській системі України // Цифрові трансформації та інститути соціальної пам’яті: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичний семінару (м. Київ, 4-5 квітня 2019 р.). Рукопис.
 62. Об’єднуючи краще, знайти головне. URL: http://uaport.net/uk (дата звернення: 25.08.2019).
 63. Організація бази даних засобами електронної таблиці Excel. URL:https://pidruchniki.com/18340719/bankivska_sprava/organizatsiya_bazi_danih_zasobami_elektronnoyi_tablitsi_excel (дата звернення: 25.08.2019).
 64. Паламарчук Л. В., Чернятинської Ю. Г. Досвід оцифрування архівних документів у Республіці Польща : презентація до виступу на 3-у щорічному круглому столі архівістів з міжнародною участю «Оцифрування документів НАФ, як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи» (м. Київ, 19 лютого 2019 р.). 30 с. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Презентація-Оцифрування-в-Польщі1.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 65. Підсумки діяльності у 2010 році та пріоритети на 2011 рік : звіт // Державна архівна служба України. Київ, 2011. С. 56. URL: https://archives.gov.ua/Archives/Zvit_2010.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 66. Підсумки діяльності у 2011 році та пріоритети на 2012 рік : звіт // Державна архівна служба України. Київ, 2012. С. 52. URL: https://archives.gov.ua/Archives/Zvit_2011.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 67. Підсумки діяльності у 2012 році та пріоритети на 2013 рік : звіт // Державна архівна служба України. Київ, 2013. С. 61. URL: https://archives.gov.ua/Archives/Zvit_2012.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 68. Підсумки діяльності у 2013 році та пріоритети на 2014 рік : звіт // Державна архівна служба України. Київ, 2014. С. 58-59. URL: https://archives.gov.ua/Archives/Zvit_2013.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 69. Підсумки діяльності у 2014 році та пріоритети на 2015 рік : звіт // Державна архівна служба України. Київ, 2015. С. 63. URL: https://archives.gov.ua/Archives/Zvit_2014.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 70. Підсумки діяльності у 2015 році та пріоритети на 2016 рік : звіт // Державна архівна служба України. Київ, 2015. С. 67-68. URL: https://archives.gov.ua/Archives/Zvit_2015.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 71. Підсумки діяльності у 2016 році та пріоритети на 2017 рік : звіт // Державна архівна служба України. Київ, 2017. С. 16. URL: https://www.archives.gov.ua/Archives/scau_2016_1.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 72. Пістунов І. М. Електронний менеджмент : навч. посібник. Дніпро: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. 135 с.
 73. Планово-звітна документація у сфері архівної справи : збірник форм : схвалено Нормативно-методичною комісією Держ. архів. служби України : протокол від 29.03.2018 № 2 / уклад.: В. Ф. Бойко // Держ. архів. служба Укарїни; УНДІАСД. К., 2018. 137 с. Рукопис.
 74. Подорожний В. І. Актуальні проблеми довгострокового зберігання документації у страховому фонді документації України // Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2016. Т. 18. № 2. С. 53–60. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/131610/07-Podorozhnyi.pdf?sequence=1 (дата звернення: 25.08.2019).
 75. Поліщук І. О., Лур’є В. К. Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи // Вісн. НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». № 3(30). 2016. С. 229–230.
 76. Положення про Департамент страхового фонду документації Державної архівної служби України : витяг : наказ Державної архівної служби України від 04.01.2017 № 1. URL: https://sfd.archives.gov.ua/page9.html (дата звернення: 25.08.2019).
 77. Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/492-2014-%D0%BF (дата звернення: 25.08.2019).
 78. Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України : затверджене постановою Національного банку України від 12.09.2006 № 357 : зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.10.2006 за № 1089/12963. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-06 (дата звернення: 25.08.2019).
 79. Положення про Центральний державний електронний архів України: затверджене наказом Міністерства юстиції України від 21.05.2012 № 753/5 (у редакції наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2016 № 3916/5). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/Polojennya_CDEA.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 80. Порядок приймання-передавання документів Національного архівного фонду на постійне зберігання : проект / уклад.: Ю. С. Ковтанюк : схвалено Нормативно-методичною комісією Укрдержархіву, протокол від 23.06.2017 № 2 // Держ. архів. служба України ; ЦДЕА України. К., 2017. 19 с. Рукопис.
 81. Порядок формування, зберігання та знищення відокремлених електронних даних, отриманих за результатами роботи інформаційних систем у Національному банку України і банках України : затверджений постановою Правління Національного банку України від 14.09.2018 № 99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0099500-18 (дата звернення: 25.08.2019).
 82. Правила роботи архівних установ України : затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 : зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 // Офіц. вісн. України. 2013. № 31. Ст. 1112. Розділ ІІ. Гл. 3. П. 3.9. Розділ ІV. Гл. 2. П. 2.2.
 83. Президент видав указ щодо розвитку електронного урядування. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/президент-видав-указ-щодо-розвитку/ (дата звернення: 25.08.2019).
 84. Про 2-й щорічний круглий стіл «Українські архіви: виклики та реалії». (м. Київ, 25 вересня 2018 р.). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/другий-щорічний-круглий-стіл-україн/ (дата звернення: 25.08.2019).
 85. Про 3-й щорічний круглий стіл архівістів з міжнародною участю «Оцифрування документів НАФ, як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи» (м. Київ, 19 лютого 2019 р.). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/3-ій-щорічний-круглий-стіл-архівістів-з/ (дата звернення: 25.08.2019).
 86. Про II Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади». (м. Київ, 03 квітня 2019 р.). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/ii-науково-практичний-семінар-із-міжна/ (дата звернення: 25.08.2019).
 87. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України : Закон України від 16.10.2012 № 5461-VI // Офіц. вісн. України. 2012. № 95. Ст. 3845. С. 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5461-17 (дата звернення: 25.08.2019).
 88. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань електронного урядування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 887. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-2016-%D0%BF#n34 (дата звернення: 25.08.2019).
 89. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. № 55 : постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2019-%D0%BF (дата звернення: 25.08.2019).
 90. Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг : Указ Президента України від 29.07.2019 № 558/2019 // Урядовий кур’єр. 31.07.2019. № 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/558/2019 (дата звернення: 25.08.2019).
 91. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // Відом. Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (дата звернення: 25.08.2019).
 92. Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 733 // Офіц. вісн. України. 2009. № 54, Ст. 1867. С. 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2009-%D0%BF (дата звернення: 25.08.2019). Втратила чинність з 07.03.2018 – на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» // Урядовий кур’єр. 07.03.2018. № 46. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF (дата звернення: 25.08.2019).
 93. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII // Голос України. 07.11.2017. № 206.
 94. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 № 851–IV // Офіц. вісн. України. 2003. № 25. Ст. 1174.
 95. Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади : наказ Держ. агентства з питань електронного урядування України від 07.09.2018 № 60. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-18 (дата звернення: 25.08.2019).
 96. Про затвердження збірника форм Планово-звітна документація державних архівних установ України : наказ Державного комітету архівів України від 12.11.2008 № 222. URL: https://archives.gov.ua/Law-base/SCAU/?2008-222 (дата звернення: 25.08.2019).
 97. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617-р. П. 26. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/617-2018-%D1%80 (дата звернення: 25.08.2019).
 98. Про затвердження Положення про відомчу електронну пошту Державної архівної служби України : наказ Держ. архів. служби України від 12.01.2018 № 3. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/2018_3.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 99. Про затвердження Регламенту функціонування офіційного веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України» та Порядку інформаційного наповнення офіційного веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України» : наказ Держ. архів. служби України від 22.11.2017 № 89. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089843-17 (дата звернення: 25.08.2019).
 100. Про затвердження та впровадження методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього» : наказ Держ. архів. служби України від 16.04.2019 № 36. URL: https://archives.gov.ua/Law-base/SCAU/2019_36.pdf (дата звернення: 25.08.2019) ; Про затвердження та впровадження методичних рекомендацій «Технології комплектування архівних установ документами в електронній формі» : наказ Держ. архів. служби України від 22.04.2019 № 38. URL: https://archives.gov.ua/Law-base/SCAU/2019_38.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 101. Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду : наказ Міністерства юстиції України від 02.06.2014 № 864/5 : зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.06.2014 за № 592/25369 : у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18.10.2017 № 3222/5 : зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1296/31164. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0592-14 (дата звернення: 25.08.2019).
 102. Про затвердження уніфікованих форм планової та звітної документації : наказ Держ. архів. служби України від 13.12.2018 № 85. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/uniform_pl-zv_doc.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 103. Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 // Офіц. вісн. України. 2002. № 36. Ст. 1700. С. 83. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1302-2002-%D0%BF (дата звернення: 25.08.2019).
 104. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні : Указ Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 // Офіц. вісн. України. 2000. № 31. Ст. 1300. С. 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928/2000 (дата звернення: 25.08.2019).
 105. Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» : постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 208 // Офіц. вісн. України. 2003, № 9, Ст. 378. С. 112. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-%D0%BF (дата звернення: 25.08.2019).
 106. Про ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Цифрові трансформації та інститути соціальної пам’яті». (м. Київ, 04 квітня 2019 р.). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/__trashed-3/ (дата звернення: 25.08.2019).
 107. Про інформацію : Закон України від 02.10.92 № 2657-XII // Відом. Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 25.08.2019).
 108. Про круглий стіл «Відкритий доступ: законодавче регулювання доступу до документів з архівів комуністичних спецслужб». URL: http://kompkd.rada.gov.ua/fsview/72950.html (дата звернення: 25.08.2019).
 109. Про навчальний семінар щодо впровадження електронного документообігу в архівній сфері (м. Київ, 24 липня 2018 р.). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/навчальний-семінар-щодо-впровадженн/ (дата звернення: 25.08.2019).
 110. Про нараду-семінар «Робота з електронними документами у діловодстві та їх підготовка до передавання на архівне зберігання» (м. Київ, 14 грудня 2017 р.). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/нарада-семинар-робота-з-електронним/ (дата звернення: 25.08.2019).
 111. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України від 24.12.1993 № 3814-XII // Відом. Верховної Ради України. 1994. № 15. Ст. 86. Розділ VI. Система архівних установ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12 (дата звернення: 25.08.2019).
 112. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР // Офіц. вісн. України. 1998. № 10. Ст. 375.
 113. Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 733 «Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади» : наказ Державного комітету архівів України від 30.07.2009 № 133. URL: https://archives.gov.ua/Law-base/SCAU/2009_133.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 114. Про роботу Укрдержархіву, архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2017 році та пріоритети Укрдержархіву на 2018 рік : звіт // Державна архівна служба України. Київ, 2018. С. 37. Рукопис.
 115. Про роботу Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2018 році та пріоритети Укрдержархіву на 2019 рік // Архіви України. 2019. № 1. С. 58. URL: https://archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2019/3.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 116. Про робочу нараду щодо обговорення Концепції створення електронного архіву НБУ. 05.06.2018. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/робоча-нарада-щодо-обговорення-конце/ (дата звернення: 25.08.2019).
 117. Про розширене засідання колегії Державного архіву Житомирської області (м. Житомир, 26 січня 2017 р.). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/133/ (дата звернення: 25.08.2019).
 118. Про семінар «Організація роботи архівного підрозділу банку». 01.07.2014. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/796/ (дата звернення: 25.08.2019).
 119. Про семінар з підвищення кваліфікації з актуальних питань архівної справи, діловодства та історичного краєзнавства. (м. Київ, 05 квітня 2019 р.). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/семінар-з-підвищення-кваліфікації-з-а/ (дата звернення: 25.08.2019).
 120. Про семінар-практикум з актуальних питань архівної справи у Київській області (м. Київ, 17 жовтня 2018 р.). URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/семінар-практикум-з-актуальних-питан/ (дата звернення: 25.08.2019).
 121. Про утворення Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 279-р. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/279-2007-%D1%80 (дата звернення: 25.08.2019).
 122. Програма 3-го щорічного круглого столу архівістів з міжнародною участю «Оцифрування документів НАФ, як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи» (м. Київ, 19 лютого 2019 р.). 5 с. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/2019_02_19_prg.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 123. Протокольна нарада щодо розвитку архівної справи під головуванням Міністра юстиції України Д. П. Петренка та за участю Голови Держ. архів. служби України Т. І. Баранової, заступника Голови Укрдержархіву І. В. Бондарчука та директора ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюка (м. Київ, 25 лютого 2016 р.).
 124. Публічний звіт Голови Укрдержархіву Баранової Т. І. про підсумки діяльності Державної архівної служби у 2018 році. С. 14-15. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/zvit_2018/zvit_archiv_2018.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 125. Публічний звіт Голови Укрдержархіву Баранової Т. І. про підсумки діяльності Державної архівної служби у 2018 році. С. 14–15.
 126. Регіональні центри СФД. URL: https://sfd.archives.gov.ua/page9.html (дата звернення: 25.08.2019).
 127. Романенко E. О. Електронний уряд – нова модель інформаційно-комунікативних відносин // Європейські перспективи. 2015. Вип. 6. С. 75–
 128. Савчинська А. Інтерв’ю з директором Державного архіву Вінницької області Юрієм Легуном: «Спочатку не гроші, а ідея має бути. Адже архіви зберігають нашу колективну пам’ять». На часі : веб-сайт. URL: https://nachasi.com/2017/07/10/ukr-archives/ (дата звернення: 25.08.2019).
 129. Стажування в архівах Польщі. 13.11.2018. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/стажування-в-архівах-польщі/ (дата звернення: 25.08.2019).
 130. Створення бази даних в Microsoft Excel. 2018. URL: http://askme.zone/t/stvorennya-bazi-danih-v-microsoft-excel/24757 (дата звернення: 25.08.2019).
 131. Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну : постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF (дата звернення: 25.08.2019).
 132. Украинские ученые создали оптический диск, способный хранить информацию десятки тысяч лет. 15.02.2014. URL: https://zn.ua (дата звернення: 25.08.2019) ; Ученые изобрели «вечный» диск, вмещающий 360 Тб информации. 26.12.2018. URL: https://topcor.ru/4618-uchenye-izobreli-vechnyj-disk-kotoryj-vmeschaet-360-tb-informacii.html (дата звернення: 25.08.2019).
 133. Українська революція: архівні хроніки. URL: http://tsdavo.gov.ua/ukrayinska-revolyutsiya-arhivni-hroniky-2/ (дата звернення: 25.08.2019).
 134. Уряд остаточно запровадив електронний обмін документами : засідання Кабінету Міністрів України (м. Київ, 4 вересня 2019 р.). URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-ostatochno-zaprovadiv-elektronnij-obmin-dokumentami (дата звернення: 25.08.2019): «Зміни мають запрацювати уже з 1 жовтня, до того моменту державні органи повинні провести відповідні організаційні налаштування у системі обміну документами».
 135. Франківці у фондах Архіву-музею. URL: https://csam.archives.gov.ua/ukr/novini/ (дата звернення: 25.08.2019).
 136. Хейг М. Электронный Public Relations ; пер. с англ. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. 192 с.
 137. Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього : методичні рекомендації : затверджені наказом Держ. архів. служби України від 16.04.2019 № 36 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток, Т. М. Ковтанюк. К., 2018. 131 с. URL: https://archives.gov.ua/Law-base/SCAU/2019_36.pdf (дата звернення: 25.08.2019).
 138. Цифрові копії архівних документів фонду R6_GSK «Звіти «оперативної групи Штумпп» за 1941–1943 роки» Федерального архіву Німеччини. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/deutsch/ (дата звернення: 25.08.2019).
 139. Чорнобильську документалістику включили в реєстр ЮНЕСКО «Пам’ять світу». Що це означає для України? : тема програми Громадського радіо (м. Київ, 6 червня 2018 р.) за участю начальника управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Державної архівної служби України Юлії Прилепішевої : аудіодокумент. URL: https://hromadske.radio/podcasts/kyiv-donbas/arhivni-dokumenty-pro-avariyu-na-chaes-rozsekrechena-bilshist (дата звернення: 25.08.2019).
 140. Шулима О. В., Шендрик В. В., Шестак М. О. Побудова сховища даних системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інф.ційні системи та мережі. 2016. № 854. С. 291–297. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/37385/1/28_291-297.pdf (дата звернення: 25.08.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-01