Громадсько-політична діяльність Бориса Грінченка напередодні виборів до I Державної думи Російської імперії (з неопублікованої публіцистичної спадщини письменника)

Автор(и)

 • Світлана Андрєєва кандидатка історичних наук, доцентка, старша наукова співробітниця кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства, Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-6082-064X
 • Віталій Андрєєв доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України історико-філософського факультету, Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-1830-0629

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2020.324.110

Ключові слова:

Б. Грінченко; громадянська свобода; Українська демократично-радикальна партія; публіцистика; І Державна дума; вибори

Анотація

Публікація присвячена аналізу виявленого в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ) оригінального документа – статті Бориса Грінченка «Підбрехачі». Стаття була написана як оперативна реакція на актуальні суспільні виклики у часи підготовки до виборів та виборів до І Державної думи Російської імперії у Київському генерал-губернаторстві наприкінці 1905 – початку весни 1906 рр. Метою дослідження є введення до наукового обігу неопублікованої та маловідомої публіцистичної спадщини Б. Грінченка, що дозволяє конкретизувати його політичні погляди, громадсько-політичну та народопросвітню діяльність у роки революційних потрясінь 1905–1907 рр. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, об’єктивності, антропологізму. Використано загальноісторичні методи аналізу і синтезу та спеціально-історичні методи (історико-генетичний, історико-типологічний, компаративістський). Наукова новизна публікації зумовлена джерелознавчою та історіографічною вартістю розглянутих у компаративістському аналізі публіцистичних та народопросвітніх праць Б. Грінченка, зокрема вперше опублікованої статті «Підбрехачі». Висновки. У наведеному документі Б. Грінченко розглядає кілька політичних брошур, виданих у типографії подільського губернатора. Автор апелює до загальнозрозумілого образу з оповідання Г. Квітки-Основ’яненка «Підбрехач» і розвінчує пропагандистські штампи та відверту брехню, які нав’язувалися владою малоосвіченим народним масам. У художньо-полемічній формі Б. Грінченко обґрунтовує суть обіцяної у Маніфесті 17 жовтня 1905 р. громадянської свободи (яка засновується на 4-х речах: недоторканності особи, свободи слова, свободи совісті, свободи зборів і спілок). Виявлено відповідність висловлених у документі ідей з іншими публіцистичними і народопросвітніми працями Б. Грінченка та програмними документами Української демократично-радикальної партії.

Бібліографія:

 1. Бонь О. І., Перепельченко О. В. Громадсько-політична діяльність Бориса Дмитровича Грінченка // «Мрії, вистраждані життям…». Ч. 1. Київ: КМПУ ім. Бориса Грінченка. 2009. С. 240–253.
 2. Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Український письменник, 2014. 496 с.
 3. Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської // Б. Грінченко – М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. Київ: Інститут української археографії НАН України, 1994. С. 35–145.
 4. [Грінченко Б. Д.] Царський Маніфест 17-го октября 1905 року. Санкт-Петербург: Тип. Училища глухонемых (М. Аленовой). 1906. 16 с.
 5. Б. Г. Що то було сказано у Царських манифестах вид 6 Августа и 17 Октября сего року. Житомір. 1906. 10 стор. (підписано: «Сусида») // Нова громада. 1906. № 9. С. 135–136.
 6. Іваницька С. Г. «Колективний портрет» керівництва Української демократично-радикальної партії (1905–1908 рр.) // Українська біографістика. № 7. C. 279–294.
 7. Сухомлинов В. О. Воспоминания. Мемуары / предисл. Н. Старикова. Санкт-Петербург: Питер, 2015. 432 с.
 8. Хомутенко А. С. Громадсько-політична діяльність Б. Д. Грінченка (1875–1910): автореф. … дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Андрій Сергійович Хомутенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2008. 16 c.
 9. Циганюк М. А. Соціально-політична боротьба в Україні під час виборів і діяльності І Державної думи: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Микола Анатолійович Циганюк; Кам’янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2017. 247 с.
 10. Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). Київ: Темпора, 2011. 544 с.
 11. [Яворенко Л.] Чого нам треба. Львів. 1905 (видання Української радикальної партії. Ч. 8). 45 с.
 12. [Яворенко Л.] Чому у нас досі нема доброго ладу? (Додається: Від Української Радикальної партії: Програма). Львів, 1905 (видання Української радикальної партії. Ч. 2). 47 с.+2 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30